0

علمی ، آموزشی و تحصیلی

خوش آمدید!

تالار گفتگوی جواب اینجا محلی برای آگاهی، گفتگو و تبادل نظر میان کسب و کارهاست تا حرف ها گفته شود و ایده ها پرداخته شود. این تالار درباره بهترین محتوا و ایده های جدید علمی، آموزشی و تحصیلی گفتگو می کند و آنها را به اشتراک می گذارد و پروفایل حرفه ای شما را ایجاد می کند.

0

کارگاه مقدماتی استاندارد آسانسور

تصویر پروفایل
kishindustry

کارگاه مقدماتی استاندارد آسانسور

کارگاه مقدماتی استاندارد آسانسور(کششی و هیدرولیک)

\\پ\ر\د\ی\س\ \ف\ن\ا\و\ر\ی\ \ک\ی\ش\\&nbsp\;\ب\ا\ \ه\د\ف\ \ا\ر\ت\ق\ا\ی\ \س\ط\ح\ \م\ه\ا\ر\ت\ \ه\ا\ی\ \ش\غ\ل\ی\ \ب\ر\گ\ز\ا\ر\ \م\ی\ک\ن\د\:\&nbsp\;\ \&nbsp\;\\\

\\ک\ا\ر\گ\ا\ه\ \م\ق\د\م\ا\ت\ی\ \ا\س\ت\ا\ن\د\ا\ر\د\ \آ\س\ا\ن\س\و\ر\(\ک\ش\ش\ی\ \و\ \ه\ی\د\ر\و\ل\ی\ک\)\،\ \ب\ا\ \ر\و\ي\ك\ر\د\ \ك\ا\م\ل\ا\ \ع\ل\م\ي\ \و\ \ع\م\ل\ي\ \ب\ر\ا\ي\ \ت\و\ا\ن\م\ن\د\ \س\ا\ز\ي\ \د\ا\ن\ش\ج\و\ي\ا\ن\ \ر\ش\ت\ه\ \ه\ا\ي\ \ف\ن\ي\&nbsp\;\\آ\س\ا\ن\س\و\ر\\،\ \ك\ا\ر\آ\م\و\ز\ا\ن\ \و\&nbsp\;\\ش\ا\غ\ل\ي\ن\ \ب\خ\ش\ \آ\س\ا\ن\س\و\ر\ \و\ \پ\ل\ه\ \ب\ر\ق\ي\\&nbsp\;\&nbsp\;\ت\و\س\ط\ \ا\س\ا\ت\ي\د\ \ب\ر\ج\س\ت\ه\&nbsp\;\\پ\ر\د\ي\س\ \ف\ن\ا\و\ر\ي\ \ك\ي\ش\\&nbsp\;\ب\ر\گ\ز\ا\ر\ \م\ي\ \گ\ر\د\د\.\\\

\\\\\

\\\ب\ا\ \ا\ر\ا\ئ\ه\ \م\د\ر\ک\ \ب\ی\ن\ \ا\ل\م\ل\ل\ی\ \&nbsp\;\\\\

\\\م\ح\ل\ \ب\ر\گ\ز\ا\ر\ي\ \:\ \پ\ر\د\ی\س\ \ف\ن\ا\و\ر\ی\ \ک\ی\ش\
\\\\

\\\ت\ا\ر\ي\خ\ \ب\ر\گ\ز\ا\ر\ي\ \:\ \۲\۳\ \آ\ذ\ر\م\ا\ه\ \۱\۳\۹\۸\\\\

\\\ش\ه\ر\ي\ه\ \ك\ا\ر\گ\ا\ه\ \:\ \۵\۹\۰\/\۰\۰\۰\ \ه\ز\ا\ر\ \ت\و\م\ا\ن\\\\

\\۱\۰\%\ \ت\خ\ف\ی\ف\ \و\ی\ژ\ه\ \ا\ع\ض\ا\ی\ \س\ا\م\ا\ن\ه\ \م\ت\خ\ص\ص\ی\ن\\\

\\\ث\ب\ت\ \ن\ا\م\ \ه\م\ \ا\ک\ن\و\ن\ \د\ر\\&nbsp\;\\پ\ر\ت\ا\ل\ \ث\ب\ت\ \ن\ا\م\ \م\ر\ك\ز\\\\\\&nbsp\;\\\\\

تصویر پروفایل
انصراف

پاسخ شما

لطفاً یک پاسخ اساسی بدهید. اگر خواستید که در مورد سوال و یا پاسخ نظر بدهید، کافیست از ابزار نظردهی استفاده کنید. به خاطر داشته باشید که شما می توانید همیشه پاسخ های خود را اصلاح کنید - نیازی نیست یک سوال را دو بار پاسخ دهید. لطفاً رأی بدهید - این کار کمک می کند تا بهترین سوال و جوابها را انتخاب کنید!