0

حقوقی

خوش آمدید!

تالار گفتگوی جواب اینجا محلی برای آگاهی، گفتگو و تبادل نظر میان کسب و کارهاست تا حرف ها گفته شود و ایده ها پرداخته شود. این تالار درباره بهترین محتوا و ایده های جدید حقوقی گفتگو می کند و آنها را به اشتراک می گذارد و پروفایل حرفه ای شما را ایجاد می کند.

1

فروش مال موقوفه دارای قوانینی می باشد؟

تصویر پروفایل
zanyar

فروش مال موقوفه دارای قوانینی می باشد؟

فروش مال موقوفه دارای قوانینی می باشد؟

تصویر پروفایل
انصراف
1 پاسخ
0
بهترین پاسخ

فروش مال موقوفه دارای قوانینی می باشد که قبل تعریف این قوانین به تعریف وقف می پردازیم تا به موضوع وقف تسلط داشته باشیم.

تصویر پروفایل
انصراف

پاسخ شما

لطفاً یک پاسخ اساسی بدهید. اگر خواستید که در مورد سوال و یا پاسخ نظر بدهید، کافیست از ابزار نظردهی استفاده کنید. به خاطر داشته باشید که شما می توانید همیشه پاسخ های خود را اصلاح کنید - نیازی نیست یک سوال را دو بار پاسخ دهید. لطفاً رأی بدهید - این کار کمک می کند تا بهترین سوال و جوابها را انتخاب کنید!