0

حقوقی

خوش آمدید!

تالار گفتگوی جواب اینجا محلی برای آگاهی، گفتگو و تبادل نظر میان کسب و کارهاست تا حرف ها گفته شود و ایده ها پرداخته شود. این تالار درباره بهترین محتوا و ایده های جدید حقوقی گفتگو می کند و آنها را به اشتراک می گذارد و پروفایل حرفه ای شما را ایجاد می کند.

1

ثبت شرکت پوستین دوزی در قالب سهامی خاص به چه مدارکی نیاز دارد؟

1. اظهارنامه شرکت ( فرم چاپی )               2 برگ 
2. اساسنامه شرکت                                 2 جلد 
3. صورتجلسه مجمع عمومی موسسین          2 نسخه 
4. صورتجلسه هیات مدیره با امضای مدیران منتخب   2 نسخه 
5. فتوکپی شناسنامه کلیه سهامداران و بازرسین 
6. ارائه گواهی پرداخت حداقل 35 % سرمایه شرکت از بانکی که حساب شرکت در شرف تاسیس در آن جا افتتاح شده است. 
7. ارائه مجوز در صورت نیاز ( بنا به اعلام اداره ثبت شرکت ها )
8. ارائه تقویم نامه کارشناس رسمی دادگستری ( اگر آورده شرکت غیر نقدی منقول و یا غیرمنقول باشد) . 
9. ارائه اصل سند مالکیت ( اگر اموال جزء سرمایه شرکت باشد ). 

با تهیه 9 مدرک گفته شده به راحتی می توانید در شرکت کارا به ثبت شرکت پوستین دوزی بپردازید. 

https://kararegister.com

تصویر پروفایل
انصراف

پاسخ شما

لطفاً یک پاسخ اساسی بدهید. اگر خواستید که در مورد سوال و یا پاسخ نظر بدهید، کافیست از ابزار نظردهی استفاده کنید. به خاطر داشته باشید که شما می توانید همیشه پاسخ های خود را اصلاح کنید - نیازی نیست یک سوال را دو بار پاسخ دهید. لطفاً رأی بدهید - این کار کمک می کند تا بهترین سوال و جوابها را انتخاب کنید!