0

حقوقی

خوش آمدید!

تالار گفتگوی جواب اینجا محلی برای آگاهی، گفتگو و تبادل نظر میان کسب و کارهاست تا حرف ها گفته شود و ایده ها پرداخته شود. این تالار درباره بهترین محتوا و ایده های جدید حقوقی گفتگو می کند و آنها را به اشتراک می گذارد و پروفایل حرفه ای شما را ایجاد می کند.

1

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت در استان فارس

پس از طی تمامی کارهای گفته شده ، نوبت به فراهم نمودن مدارک مورد نیاز جهت ارائه به اداره ثبت شرکت ها می رسد. 
برای ثبت کلیه شرکت های تجاری تنظیم شرکتنامه و تقاضای ثبت اجباری است . ماده 2 آیین نامه اجرای قانون شرکت ها مصوب 1311 تصریح می کند که در هر محلی که اداره ثبت اسناد و یا دفتر اسناد رسمی موجود است شرکت های تجاری که در آن محل تشکیل می شود باید به موجب شرکتنامه رسمی تشکیل گردد و بند 2 ماده 47 قانون ثبت نیز ثبت شرکتنامه را اجباری می داند. ولی ثبت شرکتنامه در دفتر اسناد رسمی متضمن مخارج جداگانه است که هزینه شرکت را در بدو تاسیس خیلی زیاد می کند و برای رفع این مورد، چون دفاتر ثبت شرکت ها در اداره مربوطه دفاتر رسمی می باشند، موسسان شرکت های تجاری، شرکتنامه را روی اوراق چاپی که اداره مشخص شده در اختیار آنان می گذارد، تنظیم نموده و موسسان شرکت را امضاء می نمایند و همان اوراق عیناَ در دفتر ثبت شرکت ها وارد و ثبت می شود و با ابطال تمبر حق الثبت شرکت ها شرکتنامه در حکم اسناد رسمی در می آید و به این ترتیب از پرداخت دو حق الثبت یکی برای ثبت شرکتنامه و یکی برای ثبت کردن شرکت خودداری می شود. 
مدارکی که هر یک از شرکت های تجاری باید به اداره مربوطه تسلیم نمایند، به شرح ذیل می باشند :
الف- در شرکت های با مسئولیت محدود :
1- یک نسخه مصدق از شرکتنامه 
2- یک نسخه مصدق از اساسنامه ( اگر باشد ) 
3- اسامی شریک یا شرکایی که برای اداره کردن شرکت معین شده اند 
4- نوشته ای به امضای مدیر شرکت حاکی از پرداخت تمام سرمایه نقدی و تسلیم تمام سرمایه غیرنقدی با تعیین قیمت حصه های غیرنقدی . 
ب- در شرکت های سهامی :
1- یک نسخه از اصل شرکتنامه 
2- یک نسخه مصدق از اساسنامه شرکت 
3- نوشته ای به امضاء مدیر شرکت حاکی از تعهد پرداخت تمام سرمایه و پرداخت واقعی لااقل ثلث آن 
4- اسامی شرکاء با تعیین اسم و اسم خانوادگی و عده سهام هر یک از آن ها 

\https://companyregister.ir

تصویر پروفایل
انصراف

پاسخ شما

لطفاً یک پاسخ اساسی بدهید. اگر خواستید که در مورد سوال و یا پاسخ نظر بدهید، کافیست از ابزار نظردهی استفاده کنید. به خاطر داشته باشید که شما می توانید همیشه پاسخ های خود را اصلاح کنید - نیازی نیست یک سوال را دو بار پاسخ دهید. لطفاً رأی بدهید - این کار کمک می کند تا بهترین سوال و جوابها را انتخاب کنید!