0

حقوقی

خوش آمدید!

تالار گفتگوی جواب اینجا محلی برای آگاهی، گفتگو و تبادل نظر میان کسب و کارهاست تا حرف ها گفته شود و ایده ها پرداخته شود. این تالار درباره بهترین محتوا و ایده های جدید حقوقی گفتگو می کند و آنها را به اشتراک می گذارد و پروفایل حرفه ای شما را ایجاد می کند.

1

استفاده از حق حبس برای زوجه چیست؟

تصویر پروفایل
tneda

استفاده از حق حبس برای زوجه چیست؟

زن در  صورتی که مهریه او داده نشود می تواند از انجام وظایف خود در مقابل شوهر خودداری نماید اما این عمل در شرایطی است که مهریه او حال باشد و مانع از ساقط شدن حق نفقه نخواهد شد در اصل باید گفت که در حقوق در صورت عدم امتناع زن به ایفای تعهد خود و در مقابل انتظار ایفای تعهد از جانب شوهر را حق حبس می گویند.

موارد استفاده از حق حبس

مهریه به صورت کلی و یا جزیی باید حال و یا به وعده باشد.

در صورتی که مهریه زوجه مدت دار باشد باید تا زمان اتمام مدت منتظر بماند و بعد از اتمام مدت، مهریه خود را مطالبه نماید، زیرا مهریه مدت دار می باشد پس بعد از عقد نکاح زوجه باید تمام وظایف خود را در قبال زوج انجام دهد پس در نتیجه زوجه نمیتواند از حق حبس استفاده نماید اما اگر خود زوج از همسرش درخواست ایفای وظایف زناشویی را نداشته باشد و زمانی که برای مدت مهریه تعیین شده بود سپری شود زوجه میتواند از حق حبس استفاده نماید و خواستار مهریه خود از جانب شوهر باشد.

در صورتی که مهریه مدت دار نباشد به محض وقوع عقد نکاح زوجه میتواند درخواست مطالبه مهریه نماید و اگر مهریه زن عین معلوم باشد می تواند در آن هرگونه تصرف مالکانه ای داشته باشد و اگر مهریه وجه و یا مسلوک باشد میتواند آن را دریافت کند و در صورتی که زوج مخالف باشد میتواند از حق حبس استفاده کرد.

در صورتی که زوجه با اراده و رضایت خودش تمکین خاص نماید حق حبس وی ساقط میشود و دیگر حق ندارد عدم تمکین نماید در نتیجه زن تا زمانی که تمکین خاص انجام نداده میتواند از حق حبس استفاده نماید.

مطالبه مهریه زن و حق حبس

در صورتی که مهریه زن بدون مدت باشد و او با زوج نزدیکی داشته باشد نمیتواند پس از نزدیکی از حق حبس استفاده نماید. اما اگر نزدیکی زن به واسطه زور و اجبار و یا در حالت بیهوشی انجام شده باشد حق حبس او از بین نخواهد رفت.

اگر زن قبل از ازدواج از اوضاع مالی مرد خبر داشته باشد و بداند که مرد قادر به پرداخت مهریه زن  نیست اما با این حال با او ازدواج نماید نمیتواند از حق حبس استفاده نماید و در صورتی که با شوهر خود تمکین نکند حکم ناشزه برای او صادر میشود. اما در شرایطی که مرد پس از ازدواج از لحاظ مالی ناتوان گردد و امکان پرداخت مهریه را نداشته باشد و یا اینکه زن قبل از ازدواج از اوضاع مالی مرد بی خبر بوده باشد در این صورت میتواند از حق حبس خود استفاده نماید و مرد در این شرایط برای پرداخت مهریه میتواند از حکم اعسار استفاده نماید زیرا مهریه در این شرایط باید حتما پرداخت شود.

آثار و امتیازاتی که با حق حبس برای زن بوجود می آید:

1.نمی توان زوجه را مجبور به تمکین خاص کرد و با زور وی را مجبور به انجام وظایف زناشویی نمود.

2.تا زمانی که مهریه زن پرداخت نشود زن حق دارد از مسکنی که شوهر تهیه کرده خود داری نماید و در چنین شرایطی نمی توان زن را ناشزه خواند.

3.در صورتی که مرد توانایی پرداخت مهریه زن را نداشته باشد و آن را به صورت اقساطی پرداخت نماید حق حبس برای زن تا زمانی است که مرد آخرین قسط مهریه را پرداخت کند

4.زوجه علاوه بر حق حبس دارای نفقه نیز می باشد و میتواند نفقه خود را هم نیز دریافت نماید

5.زن میتواند با مراجعه به دادگاه خانواده درخواست مطالبه نفقه ایام گذشته و ایام جاری را بنماید ودر صورت عدم پرداخت توسط مرد زوجه می تواند از مرد شکایت کیفری بنماید.

6.دادگاه صالح مراجعه در صورت عدم پرداخت مهریه توسط مرد در صورتی که توانایی پرداخت مهریه را دارد اما از پرداخت امتناع میکند او را از سه ماه تا چنج ماه حبس محکوم میکند.

در صورتی که زوج توانایی پرداخت مهریه را نداشته باشد اما توانایی پرداخت نفقه جاری را داشته باشد اما با این حال از پرداخت آن امتناع نماید قابل تعقیب و مجازات کیفری خواهد بود.

منبع:پندار

استفاده از حق حبس برای زوجه چیست؟

تصویر پروفایل
انصراف

پاسخ شما

لطفاً یک پاسخ اساسی بدهید. اگر خواستید که در مورد سوال و یا پاسخ نظر بدهید، کافیست از ابزار نظردهی استفاده کنید. به خاطر داشته باشید که شما می توانید همیشه پاسخ های خود را اصلاح کنید - نیازی نیست یک سوال را دو بار پاسخ دهید. لطفاً رأی بدهید - این کار کمک می کند تا بهترین سوال و جوابها را انتخاب کنید!